ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้รายงานข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็น แนวทางสำหรับการห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้เงิน (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายและประชากรจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานดูแล จนอาจนำมาซึ่งความเสียหายของประชาชน

เหตุเพราะยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในและเมืองนอก และปัจจุบันมีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่เจอปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการและมีการหยุดการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางสำหรับการควบคุมดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้เงินหรือลงทุนรวมทั้งจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากหาประโยชน์ (เช่น อาจมาจากงบประมาณเกื้อหนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม เป็นต้น) ก็ตาม ยกเว้นมีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนแนวทางการขายตามหลักหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการโปรโมทหรือชักชวนบุคคลทั่วไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบการได้ เป็นต้น

ยิ่งไปกว่านั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังข้อคิดเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมถึงได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ